USLUGE

 

Naša savetovanja i servisi

Naša usluga je u potpunosti besplatna i po želji anonimna.

 

Telefonsko savetovanje

Vreme u kome pružamo telefonsko savatovanje je:

ponedeljkom i utorkom od 9:00 do 11:00 časova

sredom od 14:00 do 17:00 časova

četvrtkom od 18:00 do 21:00 časova

U to vreme Vam na rasplaganju stoji savetnica SOS telefona za žene.

 

Lično savetovanje

Naše savetovanje je strogo poverljivo, besplatno i po želji anonimno. Savetovanje se odvija u dogovorenom terminu, uobičajeno u prostorijama našeg savetovališta u Paracelsusstr. 12, 5020 Salzburg (Salcburg), a po želji i na drugim mestima.

 

Krizna internvencija

Opisni tekst sledi uskoro

 

Psihološko savetovanje

Doživljaj seksualizovanog nasilja je jedna od najtraumatičnijih doživlajja koji je praćen mnogobrojnim fizičkim i psihičkim posledicama.

 

Za svaku ženu/devojčicu seksualno zlostavljanje predstavlja dubok usek u njihov život. Mnogim ženama je potrebna podrška da bi doživljeno seksualizovano nasilje mogle da integrišu u sliku svog života.

 

Naše savetovanje služi kao pomoć za smanjenje posledica seksualnog nasilja, za ublažavanje negativnih uticaja i pruža podrške pri vraćanju osećaja sigurnosti i pozitivnog stava prema životu.

 

Pravno savetovanje

Krivična prijava silovanja ili zlostavljanja pokreće mnogobrojne pravne mehanizme. Mi pružamo podršku u slučaju da je već podneta krivična prijava, ali i kada još nije odlučeno da li će se podneti prijava.

Telefon za hitne slučajeve za žene Salcburg (Frauennotruf Salzburg) nudi fundirane pravne informacije na pitanja u kojoj meri je ono što se ženam desilo kažnjivo i sa čime će se u slučaju krivične prijave susresti pogođene žene.

 

Priprema sudskog postupka i podrška u sudskom postupku

Žrtve seksualnih delikata isto kao i žrtve nasilja ili opasne pretnje imaju zakonsko pravo na psiho-socijlnu i pravnu pomoć u sudskom postupku.

 

Psiho-socijalna pomoć u sudksom postupku omogućava infomisanje o toku sudskog postupka, nudi mogućnost pripreme na saslušanje i pruža pratnju radi bezbednosti žene/devojčice pri podnošenju krivične prijave i na suđenju.

 

U idealnom slučaju podrška u sudskom postupku počinje pre podnošenja krivične prijave i završava se nakon okončanja suđenja.

 

Advokatsko zastupanje u krivičnom postupku

U okviru pravne pomoći u sudskom postupku omogućavamo žrtvama - besplatno - advokatsko zastupanje u krivičnom postupku. Advokatkinja osigurava zaštitu svih Vaših prava.

 

Savetovanje bližnjih

Seksualno nasilje ne ostavlja samo posledice na pogođene ženu ili devojčicu, već i na celo njeno socijalno okruženje.

Uz saglasnost klijentkinje, nudimo savetovanje i za srodnike i bližnje od žrtava nasilja.

 

Podrška vezana za Zakon o žrtvama krivičnih dela

Zakon o žrtvama krivičnih dela (Verbrechensopfergesetz- VOG) pod odeđenim uslovima omogućava naknadu (materijalne ili nematerijalne, tzv. moralne) štete nastale usled krivičnog dela.  

Nudimo savete u vezi sa individualnim ostvarivanjem prava na naknadu štete prema Zakonu o žrtvama krivičnih dela (VOG), pre svega vezano za mogućnosti dobijanja psihoterapeutske podrške.